certificeringenIbizaloe3

Denominación Sociaal: CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL
Commerciële naam: IBIZALOE®
Maatschappelijke zetel: Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820 – Balearen – Spanje
CIF: B57885758
Telefoon nr.: 971 343 811 – Fax: 971 343 889
E-mailadres: info @ibizaloe.com
Geregistreerd in het register van Ibiza, pagina IB-12436, deel 284, folio 41
Domeinnaam: Www.ibizaloe.com

De commerciële relatie tussen de gebruiker en de klant wordt beheerst door de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling. De klant aanvaardt bij zijn bestelling de volgende algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor alle toekomstige transacties. Tenzij de onderneming met de opdrachtgever schriftelijk andere voorwaarden is overeengekomen, zijn dit de toepasselijke voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn: CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL IBIZALOE® opereert voor commerciële doeleinden via de website ibizaloe.com ; voornamelijk het aanbieden van cosmetische producten en voedingssupplementen, te koop aangeboden op internet.

1 Productselectie. De klant heeft op bovenstaande website de mogelijkheid om producten te kiezen en te bestellen. De klant kan op het web de gewenste producten aanklikken, waar hij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving vindt. Deze worden verzameld in de virtuele winkelwagen, gerangschikt door IBIZALOE®, waar de klant de klantinformatie van zijn aankoop zal hebben met de totale prijs inclusief btw. Alvorens de bestelling in te dienen, heeft de klant de mogelijkheid om te controleren of de bestelling correct is, de prijs en het aantal te bekijken en indien nodig te corrigeren.

2 Recht van retour.

In het geval van een defect product moet de verkoper, in voorkomend geval, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsvermindering of ontbinding van het contract, procedures die gratis zijn voor de consument en gebruiker. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering. De consument en gebruiker moeten de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de termijn vanaf wanneer hij er kennis van heeft genomen. Rekening houdend met het feit dat sommige producten die deze website verkoopt een levensduur hebben van minder dan drie jaar, zullen deze voorwaarden worden toegepast rekening houdend met de aard van het verkochte product en het onderhoud ervan.

Het zou ook nodig zijn om consumenten en gebruikers te informeren over de volgende rechten:

Om het goed in overeenstemming te brengen, kan de consument kiezen voor de reparatie of vervanging, tenzij een van deze twee opties onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor de werkgever.

Deze maatregelen moeten aan de volgende eisen voldoen:

De consument stelt de zaak ter beschikking aan de ondernemer, die deze op zijn kosten terugkrijgt op een wijze die, afhankelijk van het soort zaak, voor de consument de minste overlast veroorzaakt.

U bent niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan hun vervanging.

De werkgever, van zijn kant, zal het goed op zijn kosten terughalen, zal de niet-conforme goederen verwijderen en in het geval van goederen die zijn geïnstalleerd, zal hij deze verwijderen en overgaan tot installatie van het gerepareerde of vervangen goed, in de veronderstelling dat de daaruit voortvloeiende kosten.

Het zal de consument voorzien van een schriftelijke rechtvaardiging van de levering van het goed door de consument met vermelding van de datum van levering en het gebrek aan overeenstemming, evenals een documentaire rechtvaardiging van de levering van het goed die al in overeenstemming is met de consument, die ook moet omvatten de datum van die levering en een beschrijving van de genomen corrigerende maatregelen.

De consument kan ook de prijsverlaging of beëindiging van het contract.

De prijsvermindering zal evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde die het goed zou hebben gehad op het moment van levering als het conform was geweest, en de waarde die het afgeleverde goed heeft op het moment van die levering. De resolutie zal niet doorgaan wanneer het gebrek aan overeenstemming van weinig belang is.

De consument kan hiervoor kiezen op voorwaarde dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

De ondernemer vergoedt de consument als gevolg van de keuze van deze maatregelen de prijs die voor de goederen is betaald na ontvangst daarvan of, in voorkomend geval, van een door de consument verstrekt bewijs van terugzending.

De consument of gebruiker zal de goederen op kosten van deze aan de ondernemer retourneren.

 

3 Prijzen. De prijzen zijn geldig op het moment van de bestelling, zoals weergegeven op de website. De prijzen zijn definitief, inclusief btw, exclusief eventuele douanekosten en de verzendkosten (aangegeven in de sectie verzending), tenzij u een bestelvolume accepteert waarin verzending is inbegrepen.

4 Bestelling. Aanbiedingen op de website zijn onder voorbehoud. De bestelling wordt als definitief beschouwd wanneer de klant de aankoop op het platform of de website bevestigt.

5 Uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst. Voor de verwerking van bestellingen, IBIZALOE® zal bestellingen binnen 48 uur afhandelen en de klant informeren dat de gevraagde producten beschikbaar zijn. De zending wordt in de regel binnen aangegeven in de verzendvoorwaarden, na ontvangst van de bestelling. Indien dit niet het geval is, zal een redelijke uitleg worden gegeven aan de opdrachtgever. IBIZALOE® zal reageren op vragen van klanten met betrekking tot lopende bestellingen, wijzigingen, toevoegingen en/of productdefinitiebeperkingen. Indien de klant tot 2 dagen voor de geplande verzending een wijziging van het product, uitbreiding en/of beperking wenst, IBIZALOE® zal daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

De consument heeft het recht om te ontvangen, gratuitamente, papieren factuur en elektronisch, indien vrijwillig of wettelijk verplicht, beschikbaar is in dit formaat en u hier uitdrukkelijk om hebt verzocht. In dat geval is het nodig om vooraf te informeren over hoe u deze opnieuw op papier kunt aanvragen. De gebruiker kan gratis de verzending van een papieren factuur aanvragen door dit aan te geven in de aanvaarding van de voorwaarden net voor de betaling van de aankoop. Op deze manier geeft de gebruiker zijn toestemming om deze factuur te ontvangen. Na de aankoop heeft de gebruiker de mogelijkheid om de bleke factuur opnieuw op te vragen via het contactformulier.

“Als u de factuur in elektronisch formaat wilt ontvangen, kunt u het selectievakje aanvinken dat tijdens het aankoopproces wordt weergegeven. Als u de factuur bovendien op papier wilt ontvangen, kunt u deze op het volgende adres aanvragen info@ibizaloe.com en wij sturen het u toe zonder enige kosten.”

6 Betaling. De koopprijs is geldig op het moment van het plaatsen van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim indien betaling niet heeft plaatsgevonden op het moment van het plaatsen van de bestelling, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen.

7 Garantie. In het geval van een defect product moet de verkoper, in voorkomend geval, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsvermindering of ontbinding van het contract, procedures die gratis zijn voor de consument en gebruiker. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering. De consument en gebruiker moeten de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de termijn vanaf wanneer hij er kennis van heeft genomen. Rekening houdend met het feit dat sommige producten die deze website verkoopt een levensduur hebben van minder dan drie jaar, zullen deze voorwaarden worden toegepast rekening houdend met de aard van het verkochte product en het onderhoud ervan.

 

8 Intrekking.

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen feitelijk in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Ibizaloe, Crta. San Antonio de Portmany km 13, Ibiza 07820 Balearen – Spanje
+34 971 343 811, info@ibizaloe.com) uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post of e-mail). U kunt gebruik maken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar het gebruik ervan is niet verplicht (herroepingsformulier).
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling over de uitoefening door u van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige termijn afloopt.

Gevolgen van herroeping:
In geval van herroeping van uw kant zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de minst dure bezorgmethode die wij aanbieden) zonder enige vorm van onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen overgaan tot de terugbetaling met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft aangegeven; U maakt in ieder geval geen kosten als gevolg van de terugbetaling.

Wij kunnen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen, of totdat u een bewijs van terugzending van de goederen heeft overgelegd, afhankelijk van welke voorwaarde zich het eerst voordoet.

U moet de goederen rechtstreeks aan ons retourneren of afleveren op (Ibizaloe, Crta. San Antonio de Portmany km 13, Ibiza 07820 Balearen – Spanje
+34 971 343 811, info@ibizaloe.com), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De deadline wordt als gehaald beschouwd als u de goederen retourneert voordat deze deadline is verstreken.

U moet de directe kosten voor het retourneren van de goederen op zich nemen:
U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

"Als u heeft verzocht dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn begint, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is aan het deel van de dienst dat al is geleverd op het moment dat u ons op de hoogte stelt van uw herroeping, in verhouding tot het totale voorwerp van de herroeping. overeenkomst".

Culturele Toeristencentra stellen het modelformulier voor herroeping ter beschikking aan gebruikers (u hoeft alleen het formulier in te vullen en op te sturen). huidige vorm als u de overeenkomst wilt herroepen).

Ter attentie van:

Bedrijfsnaam: CULTURELE TOURIST CENTERS SL
Commerciële naam: IBIZALOE®
Maatschappelijke zetel: Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820 – Balearen – Spanje
CIF-nummer: B 57885758
Telefoon: 971 343 811 Fax: 971 343 889
E-mail: info@ibizaloe.com
Geregistreerd in het Ibiza-register, pagina IB-12436, volume 284, pagina 41
Domeinnaam: www.ibizaloe.com

(*) Schrappen wat niet past

Formulier downloaden

9 Overmacht. Als IBIZALOE® kan de bestelling niet leveren wegens overmacht (waaronder oorlogen, stakingen, slecht weer, natuurrampen...), er kan geen aanspraak worden gemaakt totdat de belemmeringen zijn verdwenen. Ja IBIZALOE® de bestelling niet langer dan een maand heeft kunnen plaatsen, wegens overmacht en zonder opgave van redenen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

10 Let op:. IBIZALOE® zal alle gegevensbeschermingsvereisten kunnen naleven, in het bijzonder de bepalingen van de Teleservices Data Protection Act. Via de verzonden e-mail ontvangt de klant op gezette tijden een nieuwsbrief van onze medewerkers. De klant kan deze dienst te allen tijde opzeggen.

11 Eigendomsvoorbehoud. De goederen zijn eigendom van: IBIZALOE® tot volledige betaling van de aankoopprijs, ongeacht de wachttijd.

12 productrecensies. IBIZALOE® is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op de producten die op de productetiketten en in de INCI-sectie worden vermeld. Deze informatie wordt onderschreven door de bedrijven die: certificeren. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, IBIZALOE® is niet verantwoordelijk voor eventuele andere fouten, weglatingen of fouten van derden in deze informatie, noch voor enige schade die in hun naam optreedt.

13 Slotbepalingen. Voor elk type vordering stemt de gerechtelijke jurisdictie overeen met de rechtbanken van de woonplaats van de consument.

“Onze entiteit is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), geregistreerd in de National Registry of Associations Group 1, Section 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madrid (Spanje ). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wet. Evenzo informeren wij consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake alternatieve geschillenbeslechting, dat, als aangesloten entiteit en in de termen van de Ethische code, Gebruikers kunnen naar Confianza Online gaan voor de alternatieve oplossing van eventuele controverses (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Als deze verwijzen naar elektronische transacties met consumenten, of naar gegevensbescherming wanneer ze verband houden met dit gebied, zullen de claims worden opgelost door de Online Trust Mediation Commissie, geaccrediteerd voor de alternatieve oplossing van consumentengeschillen. Als de claims over digitale reclame gaan, of over gegevensbescherming met betrekking tot dit gebied, zullen ze worden voorgelegd aan de AUTOCONTROL Advertising Jury.

We herinneren u er ook aan dat u via deze link toegang kunt krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show'.

Uitzending

Krijg 5% korting

20% KORTING op alle producten

Van 24 tot 27 november kortingen op al onze producten.