certificeringenIbizaloe3

Wettelijke Kennisgeving

Bedrijfsnaam: CULTURELE TOURIST CENTERS SL
Commerciële naam: IBIZALOE®
Maatschappelijke zetel: Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820 – Balearen – Spanje
CIF-nummer: B 57885758
Telefoon: 971 343 811 Fax: 971 343 889
E-mail: info@ibizaloe.com
Geregistreerd in het Ibiza-register, pagina IB-12436, volume 284, pagina 41
Domeinnaam: www.ibizaloe.com

object

De aanbieder, die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers die willen voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), en informeert alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden van de website. Elke persoon die toegang heeft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn. De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er enige verplichting bestaat om de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen of gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van de aanbieder als voldoende wordt beschouwd.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij buiten hem.

De website van de provider kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina opent) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site.

De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in ieder geval tijdelijk van aard en hebben als enig doel om hun latere verzending en navigatie efficiënter te maken. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt ingevoerd, aanvaardt de aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van de inhoud in vraag.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, in forums, chats, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen zelfstandig inhoud op de webpagina te publiceren. de lener.

Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE stelt de aanbieder zichzelf ter beschikking aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, om actief mee te werken aan de intrekking of, indien van toepassing, blokkering van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of goede zeden en openbare orde. Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de beheerder van de website. Deze website is beoordeeld en getest om naar behoren te werken. Een correcte werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden optreden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder is zeer toegewijd aan het naleven van de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en garandeert volledige naleving van de verplichtingen die zijn uiteengezet, evenals de implementatie van de veiligheidsmaatregelen uiteengezet in art. 9 van wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en in de ontwikkelingsverordening van de LOPD.

De provider stelt het privacybeleid van de entiteit beschikbaar aan gebruikers en informeert gebruikers over de volgende aspecten:

-Culturele toeristische centra SL
ik -Register
-Elektronische handel
-Aanvragen

U kunt uw rechten (ARCO) inzage, rectificatie, opzegging en verzet uitoefenen voordat:

Culturele toeristische centra SL Avenida de Portmany 84, Ibiza 07820– Balearen

Door middel van voornoemde e-mail, bewijs van uw persoonlijkheid door middel van een fotokopie van uw identiteitsbewijs en aanduiding van het voorwerp van uw claim.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, in voorkomend geval, een licentie of autorisatie uitgedrukt door De auteurs

Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsregels en is geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de marketing in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet eerder door de aanbieder is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur. De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet van de aanbieder zijn en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder erkent de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaren, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan ​​van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de aanbieder van hetzelfde. Om enige vorm van observatie te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail: info@ibizaloe.com

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van een overeenkomst is de bevoegdheid van de consument en de gebruiker om de gesloten overeenkomst te ontbinden en aldus de andere overeenkomstsluitende partij op de hoogte te stellen binnen de termijn die voor de uitoefening van dat recht is gesteld, zonder dat zij hun beslissing hoeven te motiveren en zonder boete van enige vriendelijk.

 • De termijn voor de uitoefening van dit recht is 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van het product of vanaf het sluiten van het contract. si het gaat over de voordeel
  de diensten, zonder boetes door je oefening-
 • We vergoeden de consument het totale aankoopbedrag, dat wil zeggen de prijs van het product plus de kosten. de verzending voordat 14 kalenderdagen zijn verstreken vanaf de datum waarop de beslissing om de overeenkomst van de consument te herroepen is meegedeeld met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de
  initiële transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft bepaald en
  en wanneer de consument geen kosten heeft gemaakt als gevolg van de terugbetaling.
 • Nee se kan de uitoefening van dit recht aan geen enkele formaliteit onderwerpen, dus se kan van de consument verlangen dat het product in perfecte staat wordt geretourneerd zonder het gebruik van het product te beperken, (altijd dat ga niet verder de louter de verificatie van de goede staat en werking ervan). In het geval van verbruiksartikelen moet het product in de originele verzegeling blijven.

CULTURELE TOERISTISCHE CENTRA SL pone dit formulier is beschikbaar voor consumenten voor de uitoefening van het herroepingsrecht, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is, kunnen ze dit op de volgende manier doen link of downloaden dit document.

Aan de andere kant moet de consument de verzendkosten betalen voor het terugzenden van de goederen naar onze faciliteiten. 

Het is niet mogelijk om de uitoefening van het herroepingsrecht afhankelijk te stellen van het feit dat het goed in de originele verpakking wordt geretourneerd, maar de consument kan er altijd op worden gewezen dat als het niet in dezelfde originele verpakking wordt geretourneerd, het goed kan lijden afschrijving.

Garanties voor consumptiegoederen

In het geval van een defect product moet de verkoper, in voorkomend geval, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsvermindering of ontbinding van het contract, procedures die gratis zijn voor de consument en de gebruiker. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering. De consument en gebruiker moeten de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de termijn vanaf wanneer hij er kennis van heeft genomen.

Rekening houdend met het feit dat sommige producten die deze website verkoopt een levensduur hebben van minder dan twee jaar, zullen deze voorwaarden worden toegepast rekening houdend met de aard van het verkochte product en het onderhoud ervan.

 • In geval van een gebrek aan overeenstemming op het moment van levering van het goed, is de ondernemer jegens de consument aansprakelijk voor de gebreken die zich manifesteren gedurende een periode van drie jaar vanaf de levering, die geacht wordt te zijn gemaakt op de dag die op de factuur of bon van de aankoop staat, of op de leveringsbon als dat zo is
 • Behoudens tegenbewijs, wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert in de twee jaar volgend op de levering van het goed reeds bestond bij de levering ervan.
 • Door middel van een eenvoudige verklaring kan de consument van de werkgever verlangen dat hij het gebrek aan overeenstemming herstelt, de prijs verlaagt of de overeenkomst ontbindt.

Om het goed in overeenstemming te brengen, kan de consument kiezen voor de reparatie of vervanging, tenzij een van deze twee opties onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor de werkgever.

Deze maatregelen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Ze zijn gratis voor de consument, inclusief de kosten die nodig zijn om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending, transport, arbeid of
 • Ze zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop de werkgever op de hoogte is gesteld van het gebrek aan overeenstemming en zonder grote overlast voor hem.

De consument stelt de zaak ter beschikking aan de ondernemer, die deze op zijn kosten terugkrijgt op een wijze die, afhankelijk van het soort zaak, voor de consument de minste overlast veroorzaakt.

U bent niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan hun vervanging.

De werkgever, van zijn kant, zal het goed op zijn kosten terughalen, zal de niet-conforme goederen verwijderen en in het geval van goederen die zijn geïnstalleerd, zal hij deze verwijderen en overgaan tot installatie van het gerepareerde of vervangen goed, in de veronderstelling dat de daaruit voortvloeiende kosten.

Het zal de consument voorzien van een schriftelijke rechtvaardiging van de levering van het goed door de consument met vermelding van de datum van levering en het gebrek aan overeenstemming, evenals een documentaire rechtvaardiging van de levering van het goed die al in overeenstemming is met de consument, die ook moet omvatten de datum van die levering en een beschrijving van de genomen corrigerende maatregelen.

De consument kan ook de prijsverlaging of beëindiging van het contract.

De prijsvermindering zal evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde die het goed zou hebben gehad op het moment van levering als het conform was geweest, en de waarde die het afgeleverde goed heeft op het moment van die levering. De resolutie zal niet doorgaan wanneer het gebrek aan overeenstemming van weinig belang is.

De consument kan hiervoor kiezen op voorwaarde dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Wanneer de maatregel om de goederen in overeenstemming te brengen onmogelijk blijkt of
 • De werkgever heeft de reparatie of vervanging niet of niet uitgevoerd
 • Elk gebrek aan overeenstemming verschijnt in de gerepareerde of
 • Het gebrek aan overeenstemming is zo ernstig dat het een van de twee rechtvaardigt
 • De ondernemer heeft verklaard, althans zo blijkt uit de omstandigheden, dat hij de zaken niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de

De ondernemer vergoedt de consument als gevolg van de keuze van deze maatregelen de prijs die voor de goederen is betaald na ontvangst daarvan of, in voorkomend geval, van een door de consument verstrekt bewijs van terugzending.

De consument of gebruiker zal de goederen op kosten van deze aan de ondernemer retourneren.

 • De consument kan de hangende betaling van de prijs opschorten totdat de ondernemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan
 • U kunt ook de correctie van het gebrek aan overeenstemming, de prijsvermindering of de ontbinding van het contract vragen, indien als gevolg van de schending van de rechten van derden het gebruik van het goed wordt verhinderd of beperkt.
 • De consument is niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan de vervanging ervan.

Of u nu om correctie van het gebrek aan overeenstemming verzoekt, zoals prijsverlaging of ontbinding van het contract, u kunt, indien van toepassing, een schadevergoeding eisen.

Naast deze informatie moet u de consument informatie verstrekken over het bestaan ​​en de voorwaarden van after-sales services en eventuele commerciële garanties.

Abonneer op onze nieuwsbrief

20% KORTING op alle producten

Van 24 tot 27 november kortingen op al onze producten.